Strona używa cookies (tzw. ciasteczka) do celów funkcjonalnych i reklamowych. Korzystanie oznacza zgodę. Więcej informacji.
Home|O nas|Program do ofertowania|Kontakt Logowanie


Technologia AHD

Kamery zewnętrzne AHD
Kamery wewnętrzne AHD
Rejestratory AHD

Technologia IP

Kamery zewnętrzne IP
Kamery wewnętrzne IP
Rejestratory IP

Technologia analogowa

Kamery zewnętrzne
Kamery wewnętrzne
Rejestratory


POLECANE


AHD5067XR

REJW8AHDXR

Regulamin


Witryna internetowa działająca pod adresem internetowym www.xrplus.pl prowadzona jest przez Grzegorza Siemienkowicza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „PROTEL” w Sobótce przy ulicy Poprzecznej 6, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka pod nr 002212/06, NIP 897-106-72-06, e-mail biuro@xrplus.pl, nr telefonu 071 332 92 00.


§1. Definicje

1. Przez wskazane poniżej określenia należy w dalszej części Regulaminu rozumieć:
1.1. Konto – zbiór zasobów przypisanych konkretnemu Partnerowi umożliwiających jego identyfikację.
1.2. Partner – każda osoba fizyczna lub prawna, której działalność opiera się o instalację systemów monitoringu wizyjnego i która została pozytywnie zweryfikowana przez Sprzedawcę.
1.3. Regulamin – niniejszy zbiór zasad określający w szczególności prawa i obowiązki Partnera oraz Sprzedawcy.
1.4. Rejestracja – proces wprowadzania przez Partnera wymaganych przez Sprzedawcę danych, niezbędnych w celu utworzenia Konta.
1.5. Serwis – prowadzony przez Sprzedawcę w Sobótce przy ulicy Poprzecznej 6, 55-050 Sobótka punkt napraw Towarów Wadliwych.
1.6. Serwis Producenta – zewnętrzny względem Serwisu punkt serwisowy dokonujący napraw na zlecenie Sprzedawcy.
1.7. Witryna – serwis internetowy znajdujący się pod adresem internetowym www.xrplus.pl.
1.8. Sprzedawca – Grzegorz Siemienkowicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PROTEL w Sobótce przy ul. Poprzecznej 6, 55-050 Sobótka wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka pod nr 002212/06 lub osoby przez niego upoważnione.
1.19. Towar – produkt oferowany przez Sprzedawcę za pośrednictwem Witryny.
1.10. Towar Docelowy – Towar, na który Partner chce dokonać wymiany wcześniej nabytego Towaru.
1.11. Towar Wadliwy – Towar, w którym ujawniła się wada fizyczna.
1.13. Zgłoszenie Reklamacyjne – formularz zgłoszeniowy wypełniany przez Partnera w celu dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji.
1.14. Dni Robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku.


§2. Opis witryny

1. Witryna xrplus.pl ma charakter informacyjny i służy do prezentacji oferty Sprzedawcy.
2. Oferta produktowa zawarta w witrynie kierowana jest do profesjonalnych instalatorów systemów monitoringu wizyjnego.
3. W celu poznania cen oferowanych produktów należy dokonać rejestracji w witrynie, podając numer telefonu przy użyciu formularza zawartego w zakładce O nas.
4. Po rejestracji Sprzedawca skontaktuje się z osobą dokonującą rejestracji i dokona weryfikacji profilu działalności firmy.
5. Po pozytwynej weryfikacji użytkownik zyskuje status Partnera i dostęp do cen produktów oferowanych przez Sprzedawcę.
6. Rejestracja w serwisie jest jednoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu.


§3. Zakupy

1. Sprzedający nie prowadzi sprzedaży za pośrednictwe witryny xrplus.pl.
2. Partner może dokonać zakupów za pomocą:
2.1. Środków porozumiewania się na odległość, w szczególności telefonu.
2.2. Środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.
3. W przypadku przesyłek pobraniowych lub wysyłanych z fakturą VAT z płatnością terminową (taka forma zakupu udostępniona jest na podstawie decyzji Sprzedawcy) zamawiane produkty wysyłane są w tym samym Dniu Roboczym, jeśli zamówienie zostało złożone do godz. 15:00. W przypadku przesyłek opłacanych z góry, wysyłka następuje niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym Sprzedawcy, jednak nie później, niż w ciągu 30 dni od daty zaksięgowania wpłaty.
5. W dniu wysłania przesyłki Partner otrzymuje informację na podany podczas Rejestracji adres e-mail o wysłaniu Towaru wraz z nr. listu przewozowego.
6. W razie jakichkolwiek wątpliwości Sprzedawca udziela niezbędnych informacji pod dostępnymi w witrynie numerami telefonu lub poprzez e-mail.


§4. Dostawa

1. Zakupiony towar jest wysyłany kurierem GLS. Sprzedawca nie wysyła Towaru za pośrednictwem innych firm kurierskich, ani Poczty Polskiej.
2. Koszty transportu (wysyłki) wynoszą 19zł brutto i w całości obciążają Partnera. W przypadku zakupu więcej niż jednego Towaru (niezależnie od ilości zakupionego Towaru) Towar jest wysyłany jedną przesyłką.
3. Przy realizacji zamówień, których waga przekracza 30kg Sprzedawca zastrzega sobie prawo wysyłki w dwóch lub więcej paczkach oraz doliczenia dodatkowych kosztów transportu wg stawki za przesyłkę określonej w ust. 2. O wszelkich dodatkowych kosztach związanych z przesyłką Partner zostanie poinformowany.


§5. Gwarancja

1. Towary są nowe, fabrycznie zapakowane, pochodzą z legalnego źródła i są bez wad.
2. Sprzedawca niniejszym, na podstawie art. 558 § 1 k.c. wyłącza stosowanie przepisów k.c. w zakresie rękojmi za wady uregulowane w art. 556 – art. 576 k.c.
3. Partner może złożyć reklamację w przypadku stwierdzenia, że Towar jest Wadliwy. Reklamacje z tytułu wady Towaru obowiązują na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
4. W przypadku wykrycia wady Towaru, Partner – chcąc skorzystać z udzielonej gwarancji, o której mowa w pkt 2 – zobowiązany jest powiadomić Sprzedawcę na piśmie, bądź pocztą elektroniczną na adres biuro@xrplus.pl o wykrytej wadzie, a następnie wypełnić otrzymane Zgłoszenie Reklamacyjne i odesłać Towar Wadliwy wraz z wypełnionym Zgłoszeniem Reklamacyjnym na adres Serwisu.
5. Partner zobowiązany jest odpowiednio zabezpieczyć odsyłany Towar. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub ubytki powstałe wskutek niewłaściwego transportu do Serwisu.
6. Zgłoszenie Reklamacyjne powinno zawierać dane Partnera i zakupionego Towaru, wskazanie okoliczności uzasadniających złożenie reklamacji oraz żądanie Partnera.
7. Koszty dostarczenia Partnerowi Towaru wolnego od wad lub Towaru naprawionego - w przypadku uznania zgłoszenia gwarancyjnego - ponosi Sprzedawca.


§6. Wymiana towaru

1. W szczególnych przypadkach, przy uwzględnieniu pkt 2, Sprzedawca dopuszcza możliwość wymiany zakupionego Towaru na Towar Docelowy w tej samej lub wyższej cenie w terminie 14 dni od dnia zakupu Towaru.
2. Towar może być wymieniony tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w oryginalnym, nieodpakowanym i nieuszkodzonym pudełku, z kompletną jego zawartością, a sam Towar oraz akcesoria będą nieuszkodzone, oraz nie będą nosiły jakichkolwiek śladów używania.
3. W celu dokonania wymiany Towaru, Partner zobowiązany jest uprzednio poinformować o tym zamiarze Sprzedawcę, wypełnić Zgłoszenie Reklamacyjne i odesłać je wraz ze sprzętem na wskazany w Zgłoszeniu Reklamacyjnym adres. Koszty przesyłki zarówno do Serwisu, jak i z powrotem do Partnera pokrywa Partner. W Zgłoszeniu Reklamacyjnym powinna znaleźć się informacja, na jaki Towar ma zostać wymieniony Towar będący przedmiotem wymiany.
4. W razie jakichkolwiek wątpliwości Serwis skontaktuje się z Partnerem celem ustalenia przebiegu wymiany.


§7. Ochrona prywatności

1. Partner, który dokonał Rejestracji i posiada Konto zaakceptował treść Regulaminu i wyraża niniejszym zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów związanych ze sprzedażą przez Sprzedawcę Towarów [dot. to m.in. otrzymania.
2. Partner zachowuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i żądania zaprzestania ich przetwarzania.
3. Wszelkie dane osobowe uzyskane w trakcie działalności witryny są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182), są poufne i w żadnym wypadku ani w żadnej formie nie będą ujawniane osobom trzecim.
Technologia AHD

Technologia IP

Technologia analogowa

KONTAKT


Kamery zewnętrzne AHD

Kamery wewnętrzne AHD

Rejestratory AHD

Kamery zewnętrzne IP

Kamery wewnętrzne IP

Rejestratory IP

Kamery zewnętrzne

Kamery wewnętrzne

Rejestratory

XRPLUS.pl
Poprzeczna 8
55-050 Sobótka
www.xrplus.pl

tel. 71 333 19 00 do 04

Regulamin
Zalecenia bezpieczeństwa CCTV


Zapraszamy do zapoznania się z naszą polityką prywatności, której treść dostępna jest tutaj .